HomeLTF Etikos kodeksas

LTF Etikos kodeksas

LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJOS

ETIKOS KODEKSAS

 

Patvirtinta Lietuvos triatlono federacijos

Vykdomojo komiteto 2018-11-29 sprendimu Nr. 2

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Lietuvos triatlono federacijos (toliau – Federacija) etikos kodekso (toliau – Kodeksas) paskirtis – saugoti triatlono ir kitų Federacijos koordinuojamų sporto šakų bei suinteresuotų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant Federacijos nariais, valdymo organų nariais, administracija, varžybų organizatoriais, sportininkais, teisėjais, treneriais, žiūrovais, integralumą, interesus ir reputaciją. Kodekso tikslas – užtikrinti triatlono ir jam giminingų sporto šakų įvaizdžio apsaugą nuo nemoralių ir neetiškų veikų, metodų ir praktikų sukeliamos žalos ir neigiamos įtakos.
  • Kodeksas yra privalomas ir yra taikomas visiems suinteresuotiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant Federacijos nariais, valdymo organų nariais, administracija, varžybų organizatoriais, sportininkais, teisėjais, treneriais, žiūrovais (toliau – Dalyviai) jiems vykdant veiklą, susijusią su triatlono sporto propagavimu, įskaitant, bet neapsiribojant Federacijos ir jos narių valdymą bei vidaus valdymo procesus, varžybų organizavimą, dalyvavimą varžybose, teisėjavimą varžyboms, varžybų stebėjimą, organizuojant ir vykdant renginius skirtus triatlono sporto propagavimui bei kitą susijusią veiklą (toliau – Triatlono veikla).
  • Visi Dalyviai yra atsakingi už Federacijos koordinuojamo triatlono sporto ir jam giminingų sporto šakų vystymo integralumą, triatlono sporto šakos reputaciją tiek Lietuvoje, tiek ir už Lietuvos ribų, turi nuolatos saugoti triatlono sporto šakos įvaizdį.

 

 1. PAGARBA ASMENS ORUMUI IR DISKRIMANCIJOS DRAUDIMAS
  • Dalyvių orumo apsauga ir užtikrinimas yra esminis Dalyviams taikomas reikalavimas Triatlono veikloje.
  • Triatlono veikloje draudžiama bet kokios formos diskriminacija bet kokiu pagrindu: rasės, kalbos, lyties, religijos, seksualinės orientacijos, vertybių ir politinės nuomonės, šeimos statuso, nacionalinės, etninės ar socialinės kilmės, turtinės padėties ir kitais pagrindais.
  • Triatlono veikloje draudžiamas bet kokios formos priekabiavimas: fizinis, psichologinis, tarnybinis seksualinis.
  • Triatlono veikloje draudžiamas bet koks fizinis ar psichologinis smurtas prieš Dalyvius.

 

 1. GARBINGAS ŽAIDIMAS IR VARŽYBŲ INTEGRALUMAS
  • Triatlono veikla organizuojama ir vykdoma griežtai vadovaujantis garbingo žaidimo (angl. Fair play) principais.
  • Triatlono veikloje draudžiamas bet koks dopingo (medžiagų nurodytų WADA uždraustų medžiagų sąraše (angl. WADA prohibited list) naudojimas ar kita su dopingo naudojimu susijusi veikla.
  • Dalyviams draudžiama bet kokia forma demonstruoti kitų Dalyvių atžvilgių nesportinį elgesį, bandyti įtakoti varžybų rezultatą ar eigą.
  • Varžybų organizatoriai privalo užtikrinti sportininkams, teisėjams ir žiūrovams saugias varžybų sąlygas, pasirūpinti sportininkų fizinės ir psichologinės sveikatos apsaugos priemonėmis.
  • Dalyviams draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai siūlyti, žadėti, teikti ar priimti savo ar kito asmens vardu bet kokios formos naudą, kuria siekiama daryti neteisėtą įtaką varžybų eigai ir/arba rezultatui ar kitiems su Triatlono veikla susijusiems procesams.
  • Triatlono veikloje draudžiama dalyvauti ir remti bet kokios formos lažybas, kuriose lažinamasi dėl Federacijos, Tarptautinės triatlono sąjungos (toliau – ITU) ir/arba Europos triatlono sąjungos (toliau – ETU) organizuojamų varžybų, Olimpinių ar Paralimpinių žaidynių varžybų eigos ir/arba rezultatų.

 

 1. INTERESŲ KONFLIKTAS
  • Dalyviai privalo vengti realaus ir/arba galimo interesų konflikto.
  • Interesų konfliktas šio Kodekso straipsnio prasme suprantamas, kaip bet koks asmeninis ar finansinio pobūdžio ryšys, įskaitant ryšius tarp šeimos narių, kuris įtakoja ar galėtų įtakoti kito asmens, turinčio tam tikras pareigas ir/arba diskreciją Triatlono veikloje, objektyvumą. Šeimos nariais yra laikomi sutuoktiniai, tėvai, vaikai, vaikų sutuoktiniai, broliai ir seserys, svainiai ar bet kokie kiti asmenys turintys reikšmingą asmeninį ryšį su kitu asmeniu.
  • Dalyvis neturi turėti jokio ryšio su nusikalstamomis veikomis, nesvarbu ar jos susijusios su triatlono sportu, ar ne.

 

 1. GERO VALDYMO PRINCIPAS
  • Federacija ir jos nariai turi būti valdomi ir administruojami skaidriai ir teisėtai, vengiant šališkumo ar korupcijos bei užtikrinant demokratiškus valdymo organų rinkimus ir veiklos procesus. Federacija ir jos nariai privalo vykdyti savo veiklą, o kiti Dalyviai vykdyti Triatlono veiklą, vadovaudamiesi toliau nurodytais reikalavimais ir principais:
  • Federacija, jos nariai, valdymo organų nariai ir administracijos privalo visuomet laikytis Federacijos įstatų;
  • gerbti universalius Tarptautinio olimpinio komiteto gero valdymo principus, ypač laikytis skaidrumo, demokratinių procesų, valdymo organų kompetencijos padalinimo, solidarumo, atsakomybės ir atskaitomybės principų reikalavimų;
  • užtikrinti visų administravimo ir veiklos procesų atvirumą ir skaidrumą;
  • užtikrinti, kad organizacijos sprendimai būtų kaip galima labiau grindžiami objektyviais kriterijais ir vengi subjektyvių, šališkų sprendimų;
  • gerbti savo sutartines ir įstatymuose nustatytas prievoles, saugoti konfidencialią informaciją ir intelektinės nuosavybės teises;
  • laikytis teisės viršenybės, teisėtumo principų ir aukštos moralės principų;
  • užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms savo veikloje;
  • užtikrinti asmens duomenų apsaugą;
  • užtikrinti skaidrų procesą nustatant drausmės pažeidimus;
  • užtikrinti savalaikį informacijos, veiklos ataskaitų bei kitų dokumentų pateikimą kompetentingoms institucijoms;
  • užtikrinti skaidrų Federacijos, ITU, ETU, valstybės ar savivaldybių institucijų, rėmėjų suteiktų lėšų ir turto naudojimą ir valdymą ir ataskaitų už tokio turto naudojimą ir valdymą savalaikį pateikimą.
  • Triatlono veiklai būtina rėmėjų transliuotojų, gerbėjų ir kitų asmenų parama, kuri padeda vystyti triatlono sportą ir jo prestižą. Tačiau Dalyviai privalo užtikrinti, kad bet koks paramos davimas ar rėmimas bei kiti tarpusavio santykiai atitiktų galiojančias taisykles ir reikalavimus. Triatlono sporto rėmimo ir propagavimo veikla neturėtų daryti įtakos ir/arba trukdyti skaidriam sporto šakos valdymui ir varžybų organizavimui pagal Kodekse nurodytus principus.
  • Federacija ir jos nariai privalo laikytis teisėtų bei pagarbių santykių su valstybės ir savivaldybės institucijomis, laikytis politinio neutralumo principų.
  • Federacija ir jos nariai negali užsiimti veikla, kuri nesuderinama su šiuo Kodeksu ir Olimpine chartija.

 

 1. VALDYMO ORGANŲ RINKIMŲ SKAIDRUMAS
  • Federacijos ir jos narių valdymo organų rinkimai vyksta vadovaujantis organizacijų įstatais, teisės aktų reikalavimais, Federacijos, ITU, ETU reglamentais ir taisyklėmis (jeigu jie yra taikomi).
  • Asmenys, kurie siekia būti išrinkti į Federacijos ir jos narių valdymo organus, privalo laikytis toliau nurodomų reikalavimų:
  • kandidatas turi teisę agituoti už savo kandidatūrą atsižvelgiant į šiame Kodekse bei Federacijos arba konkretaus Federacijos nario įstatuose nustatytus reikalavimus;
  • kandidato agitacija turėtų būti nežeminti kitų asmenų orumo;
  • kandidatas turi vengti perdėto išlaidavimo ar kitokio akivaizdaus kandidatų lygiateisiškumo menkinimo;
  • kandidatai jokiomis aplinkybėmis negali siūlyti ar tekti dovanas, paramą, aukas asmenims, galintiems daryti įtaką tokio kandidato rinkimui;
  • kandidatas už atiduodamą balsą negali pažadėti ar įsipareigoti jokiam asmeniui atlikti naudingus veiksmus, nepriklausomai nuo tokių veiksmų galimo atlikimo laiko;
  • kiekvienas kandidatas turi gerbti kitus kandidatus;
  • kandidatui draudžiama raštu, žodžiu ar kitais veiksmais kenkti kandidatų įvaizdžiui ar formuoti neigiamą išankstinę nuomonę apie kitą kandidatą.

 

 1. FEDERACIJOS NARIŲ, KLUBŲ IR KITŲ ORGANIZACIJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI
  • Federacijos narių, klubų ar kitų sporto organizacijų, esančių Federacijos jurisdikcijoje, tarpusavio santykiai grindžiami tarpusavio pagarbos, įsipareigojimų vykdymo ir sąžiningos konkurencijos principais.
  • Klubai, sportinės organizacijos neturėtų jokia forma skatinti kitų klubų, sportinių organizacijų sportininkų nutraukti savo sportinės veiklos, ugdymo sutarčių ar kitaip nutraukti santykius su esamais klubais ar sportinėmis organizacijomis.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Kodekso nuostatų laikymąsi užtikrina Federacija.
  • Sankcijos, taikytinos už Kodekso pažeidimą ir Kodekso pažeidimų nagrinėjimo tvarka yra nustatyta Federacijos Drausmės taisyklėse.

 

 • 2018-11-22