HomeĮstatai

Įstatai

LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJOS

ĮSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos triatlono federacija (toliau – Federacija) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis narystės pagrindu Lietuvos Respublikos teritorijoje, vienijantis Lietuvos Respublikoje įregistruotus triatlono sporto klubus, teritorines triatlono federacijas bei kitas sporto, sportinio ugdymo organizacijas, siekiantis koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti Federacijos narių interesams, juos ginti ir tenkinti kitus viešuosius interesus.

1.2. Federacija yra juridinis asmuo, turintis organizacinį ir teisinį savarankiškumą, atskirą balansą, antspaudą su savo pavadinimu bei simbolika, sąskaitas mokėjimo įstaigose, logotipą. Teisė gaminti, naudotis ir realizuoti Federacijos simboliką priklauso Federacijai ir niekas kitas negali ja naudotis ir (ar) disponuoti be Federacijos sutikimo.

1.3. Federacijos pavadinimas – Lietuvos triatlono federacija.

1.4. Federacijos teisinė forma – asociacija.

1.5. Savo veikloje Federacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, šiais įstatais (toliau – Įstatai), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais. Federacija savo veikloje vadovaujasi Tarptautinės triatlono sąjungos (toliau – World triathlon), Europos triatlono sąjungos (toliau – Europe triathlon), Pasaulio antidopingo agentūros (toliau – WADA) įstatais, statutais, reglamentais ir taisyklėmis.

1.6. Federacija pripažįsta Olimpinę chartiją ir yra World triathlon ir Europe triathlon narė. Federacija pripažįsta WADA antidopingo kodeksą.

1.7. Federacija už savo prievoles atsako tik savo turtu. Federacija neatsako už savo narių prievoles, o Federacijos nariai neatsako už Federacijos prievoles.

1.8. Federacija įsteigta neribotam veiklos laikotarpiui.

1.9. Federacija finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.10. Federacijos buveinė keičiama Federacijos kolegialaus organo vykdomojo komiteto (toliau – Vykdomasis komitetas) sprendimu.

2. FEDERACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Federacijos veiklos tikslai:

2.1.1. veikti kaip triatlono ir giminingų sporto šakų – duatlono, akvatlono, žiemos triatlono, kroso, triatlono sporto (toliau – Triatlono) valdymo ir koordinavimo Lietuvos Respublikoje institucija;

2.1.2. vienyti Triatlono sporto organizacijas, sportininkus, Triatlono sportui nusipelniusius asmenis;

2.1.3. koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti Federacijos narių interesus Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, sudaryti palankias veiklos sąlygas Federacijos nariams plėtojant tarpusavio ir tarptautinius ryšius su Triatloną propaguojančiomis organizacijomis;

2.1.4. rengti ir vykdyti Federacijos strateginį veiklos planą, rengti vystomų sporto šakų plėtojimo programas, jas įgyvendinti ir taip prisidėti prie Lietuvos Respublikos valstybinės sporto plėtros strategijos vykdymo;

2.1.5. atlikti vienintelio World triathlon ir Europe triathlon nario Lietuvos Respublikoje pareigas ir naudotis jai suteiktomis teisėmis Triatlono sporto plėtros tikslams siekti;

2.2. Siekdama užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo Federacija:

2.2.1. užtikrina Lietuvos nacionalinių Triatlono rinktinių parengimą ir dalyvavimą olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose bei kitose svarbiausiose tarptautinėse sporto varžybose;

2.2.2. sudaro sporto varžybų kalendorių, organizuoja ir kontroliuoja, kad jo laikytųsi visi Federacijos nariai;

2.2.3. rengia šalies čempionatus, pirmenybes ir kitus sporto renginius;

2.2.4. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos politiką kūno kultūros ir sporto srityje formuojančia ir įgyvendinančia institucija (institucijomis) bei kitomis viešomis ir privačiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis;

2.2.5. atstovauja Lietuvos Triatlono sporto interesams Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete, Lietuvos sporto federacijų sąjungoje, World triathlon, Europe triathlon ir kitose Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose;

2.2.6. Įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka gina Federacijos narių teises;

2.2.7. pagal Europe triathlon ir World triathlon nustatytus reikalavimus tvarko Triatlono sportininkų, išvykstančių rungtyniauti į užsienio klubus bei užsieniečių, atvykstančių rungtyniauti į Lietuvos klubus, registracijos dokumentus;

2.2.8. prireikus tarpininkauja, kad Triatlono sporto klubai, sportininkai, treneriai, teisėjai ir kiti Triatlono specialistai galėtų sudaryti palankias bendradarbiavimo ir kitas sutartis su užsienio klubais ar kitomis organizacijomis;

2.2.9. tvarko Triatlono sporto šakos apskaitą, kaupia ir saugo Triatlono istoriją atspindinčius daiktus, dokumentus, knygas, trofėjus, nuotraukas ir kitą medžiagą.;

2.2.10. padeda sporto organizacijoms vykdyti sporto varžybas ar kitus renginius;

2.2.11. propaguoja ir remia Triatlono sportą Lietuvoje;

2.2.12. atstovauja Federacijos narių interesams Lietuvoje ir užsienyje.

2.3. Federacija vykdo šią ūkinę veiklą:

2.3.1. sportinė veikla;

2.3.2. kita sportinė veikla;

2.3.3. Federacija gali vykdyti bet kokią kitą ūkinę komercinę bei kitą veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, teisės aktams ir (ar) Federacijos veiklos tikslams.

2.4. Šiuose Įstatuose numatytai veiklai vykdyti Federacija gali:

2.4.1. turėti sąskaitas mokėjimo įstaigose;

2.4.2. pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės norminiuose aktuose ir šiuose Įstatuose nustatyta tvarka;

2.4.3. sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;

2.4.4. teikti mokamas paslaugas bei nustatyti jų kainas;

2.4.5. teikti ir gauti labdarą ir paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

2.4.6. steigti filialus ir atstovybes;

2.4.7. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka steigti ar dalyvauti steigiant kitus ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis ir tapti tokių juridinių asmenų dalyve;

2.4.8. naudoti lėšas šiuose Įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti.

2.5. Federacija gali įgyti ir turėti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, teisės aktams ir (ar) Federacijos veiklos tikslams.

 

3. FEDERACIJOS TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Federacijai nuosavybės teise gali priklausyti bet koks kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, įskaitant, bet neapsiribojant, piniginės lėšos, kurio nedraudžia turėti Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

3.2. Federacijos pajamų šaltiniai:

3.2.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir įplaukos už licencijų išdavimą;

3.2.2. lėšos, gautos iš valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetų, taip pat lėšos gautos iš Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto (toliau – LTOK) ar fondų ilgalaikėms programoms ir kitiems tikslams įgyvendinti;

3.2.3. dovanos, labdara ir (ar) parama, gauta iš fizinių ir (ar) juridinių asmenų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant ir lėšas, gaunamas iš Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nurodytų asmenų, pasinaudojusių teise dalį savo sumokėto pajamų mokesčio skirti savo pasirinktam paramos gavėjui;

3.2.4. įplaukos iš reklamos, ūkinės – komercinės veiklos;

3.2.5. pagal testamentą ar kitais pagrindais Federacijai tenkantis paveldimas turtas;

3.2.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose esančias Federacijos lėšas;

3.2.7. kitos teisėtai gautos pajamos.

3.3. Federacijos turtas, įskaitant ir piniginės lėšos, naudojamas šiuose Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti, ilgalaikiam turtui ir reikalingam inventoriui įsigyti ir eksploatuoti, Federacijos ir jos organų veiklai organizuoti.

3.4. Federacijos narių stojamųjų įnašų, metinių nario mokesčių dydžiai ir mokėjimo tvarka bei terminai nustatomi atskiru Federacijos konferencijos (toliau – Konferencija) sprendimu, tvirtinami atskiru dokumentu.

3.5. Federacijos finansinę apskaitą tvarko Vykdomojo komiteto patvirtintas finansininkas (buhalteris). Jis atsako už finansinę ir biudžeto vykdymo apskaitą. Visus finansinius dokumentus pasirašo finansininkas ir Federacijos vadovas – prezidentas (toliau – Prezidentas) ar Prezidento įgaliotas asmuo.

4. FEDERACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS, NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO, PAŠALINIMO TVARKA

4.1. Federacijos nariai yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigti ir įregistruoti juridiniai asmenys – sporto klubai, sportinio ugdymo įstaigos, teritorinės Triatlono organizacijos ir kitos Triatlono sporto organizacijos, nustatyta tvarka, raštiškai pareiškusios norą dalyvauti Federacijos veikloje, pritariančios šiuose Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams bei pripažįstančios Federacijos Įstatus, Europe triathlon, World triathlon įstatus, statutus, reglamentus ir taisykles, WADA antidopingo kodeksą.

4.2. Į Federaciją gali būti priimti garbės nariai. Garbės nariais gali būti fiziniai asmenys, ypatingai nusipelnę Lietuvos Triatlono sportui, kuriuos tvirtina Konferencija, pasiūlius Federacijos Vykdomajam komitetui. Garbės nariai stojamojo mokesčio nemoka. Garbės nariai neturi Federacijos nario teisių ir pareigų. Jie gali dalyvauti Konferencijose, reikšti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus, tačiau neturi balsavimo teisės.

4.3. Federacijos nariai turi teisę:

4.3.1. dalyvauti ir balsuoti Federacijos Konferencijoje;

4.3.2. naudotis Federacijos teikiamomis paslaugomis;

4.3.3. susipažinti su Federacijos dokumentais ir gauti visą, su Federacijos veikla susijusią informaciją, kuri nėra laikoma konfidencialia;

4.3.4. teikti pasiūlymus Federacijos veiklos tobulinimui, Įstatų pakeitimui;

4.3.5. per savo atstovus būti išrinktiems į Federacijos valdymo organus;

4.3.6. dalyvauti Federacijos veikloje ir organizuojamuose renginiuose;

4.3.7. susipažinti su visų Federacijos narių sąrašu;

4.3.8. išstoti iš Federacijos, raštu apie tai pranešus Vykdomajam komitetui. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Federacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

4.3.9. ginčyti teisme ar arbitraže Federacijos Konferencijos ir (ar) Vykdomojo komiteto sprendimus;

4.3.10. teisme ar arbitraže ginti savo teisėtus interesus;

4.3.11. gauti Federacijos paramą;

4.3.12. kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises.

4.4. Federacijos nariai privalo:

4.4.1. laikytis šių Įstatų;

4.4.2. aktyviai dalyvauti Federacijos veikloje;

4.4.3. propaguoti Federacijos tikslus ir uždavinius;

4.4.4. mokėti stojamuosius ir metinius įnašus bei kitus mokesčius;

4.4.5. vykdyti Federacijos Konferencijos, Vykdomojo komiteto sprendimus ir nutarimus;

4.4.6. laikytis World triathlon ir Europe triathlon įstatų, statutų, reglamentų ir taisyklių bei vykdyti World triathlon, Europe triathlon, jos drausminių organų, WADA, Sporto arbitražo teismo (CAS) sprendimus;

4.4.7. pranešti raštu apie buveinės adreso ir kitų rekvizitų pasikeitimą. Nepranešus apie pasikeitimą, pranešimai siunčiami paskutiniu Federacijai nurodytu adresu ir laikomi įteiktais tinkamai;

4.4.8. būti lojaliu Federacijai, susilaikyti nuo veiksmų, kuriais gali būti padaryta žala Federacijai, World triathlon, Europe triathlon, Triatlono sporto prestižui ir (ar) jų reputacijai, savo nuomonės nereikšti Federacijos vardu, išskyrus atvejus, kai tam yra duodamas atskiras Vykdomojo komiteto sutikimas; neužsiimti veikla, galinčia pakenkti Federacijai, jos reputacijai ir Federacijos koordinuojamų sporto šakų prestižui;

4.4.9. laikytis profesinės ir sporto etikos normų, sąžiningumo principo;

4.4.10. informuoti Federaciją apie Įstatų pasikeitimus ir pateikti jų kopiją;

4.5. Nariai į federaciją priimami Vykdomojo komiteto sprendimu. Federacijos nariais siekiančios tapti sporto organizacijos, vadovaujantis Vykdomojo komiteto patvirtinta tvarka, Vykdomajam komitetui pateikia raštišką prašymą. Vykdomasis komitetas per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos privalo priimti sprendimą ir apie jį raštu informuoti prašančiąją sporto organizaciją. Jei Vykdomasis komitetas nusprendžia priimti naują narį, prašančioji organizacija per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos privalo sumokėti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Prašančioji organizacija Vykdomojo komiteto sprendimą nepriimti į Federacijos narius turi teisę skųsti Konferencijai, kurios priimtas sprendimas bus galutinis.

4.6. Vykdomojo komiteto sprendimu, narystė Federacijoje gali būti sustabdoma laikotarpiui iki 3 (trejų) metų. Konkretų narystės sustabdymo laikotarpį nustato Vykdomasis komitetas, atsižvelgdamas į sustabdymo priežastis ir kitas aplinkybes. Narystės sustabdymo laikotarpiu Federacijos narys negali naudotis Federacijos nario teisėmis.

4.7. Visi Federacijos nariai privalo mokėti stojamuosius bei nario mokesčius, kuriuos nustato Konferencija. Garbės nariai nario mokesčio nemoka. Stodami į Federaciją, nariai įsipareigoja savo veikloje laikytis šių Įstatų, Vykdomojo komiteto sprendimų (nutarimų), Federacijos taisyklių ir kitų norminių dokumentų. Federacijos narių įstatai neturi prieštarauti Federacijos Įstatams. Visi Federacijos nariai pagal Federacijos Įstatus turi teisę deleguoti savo vieną atstovą su balso teise į Konferenciją.

4.8. Narystė Federacijoje gali būti sustabdoma:

4.8.1. Federacijos nario prašymu;

4.8.2. Federacijos nariui nedalyvaujant Federacijos veikloje (dėl sportinių ar kitų priežasčių);

4.8.3. Federacijos nariui nemokant metinio Federacijos nario mokesčio;

4.8.4. dėl kitų svarbių priežasčių, nesudarančių pagrindo pašalinti narį iš Federacijos šiuose Įstatuose nustatyta tvarka ir pagrindais;

4.8.5. nariui, nario valdymo organų nariui ar vadovui, įstatymų nustatyta tvarka pareiškus įtarimus padarius nusikalstamą veiką.

4.9. Narystė Federacijoje atnaujinama Vykdomojo komiteto sprendimu, išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo sustabdyta, ar suėjus sustabdymo terminui, tačiau tik pagal atskirą nario, kurio narystė sustabdyta, rašytinį prašymą. Nepateikus tokio prašymo, narystės sustabdymas tęsiasi iki prašymo pateikimo ir Vykdomojo komiteto sprendimo priėmimo ar nario pašalinimo iš Federacijos.

4.10. Narystės Federacijoje pasibaigimo pagrindai:

4.10.1. savanoriškas išstojimas iš Federacijos;

4.10.2. Federacijos veiklos nutrūkimas;

4.10.3. pašalinimas iš Federacijos, jeigu narys:

a) padaro Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų norminių teisės aktų, taip pat šių Įstatų pažeidimą;

b) blogina Federacijos reputaciją, diskredituoja Federacijos vardą;

c) kliudo Federacijai siekti savo tikslų;

d) sistemingai, t. y. du ir daugiau kartų iš eilės, netinkamai, ne laiku, ar nepilnai moka nario mokesčius ar atitinkamą jų dalį;

e) jo narystės Federacijoje sustabdymas tęsiasi ilgiau nei 3 metus;

f) neatitinka Įstatuose numatytų reikalavimų Federacijos nariams arba jo veikla yra nesuderinama su dalyvavimu Federacijos veikloje arba yra priešinga Federacijos interesams;

g) narys, ilgiau nei metus, sistemingai nevykdo jokios sportinės veiklos (išskyrus garbės narius);

h) nariui įsiteisėjusia teismo nutartimi yra iškeliama bankroto, restruktūrizavimo ar nemokumo byla;

i) įstatymų nustatyta tvarka narys ar jo narys, valdymo organų narys ir (ar) vadovas yra pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką.

4.11.Sprendimą dėl nario pašalinimo iš Federacijos priima Vykdomasis komitetas šiose Įstatuose nustatyta tvarka. Narys laikomas pašalintu ir netenka Federacijos nario teisių ir pareigų nuo Vykdomojo komiteto sprendimo priėmimo momento. Pašalintas narys, nesutikdamas su pašalinimu, turi teisę ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl pašalinimo priėmimo pateikti Vykdomajam komitetui rašytinį pareiškimą, reikalaudamas sušaukti Konferenciją. Tokiu atveju, Vykdomasis komitetas privalo sušaukti Konferenciją šiuose Įstatuose nustatyta tvarka. Federacijos nariui pareikalavus sušaukti Konferenciją, Vykdomojo komiteto sprendimo dėl pašalinimo galiojimas sustabdomas. Konferencija turi teisę patvirtinti nario pašalinimą arba atstatyti jo narystę Federacijoje.

4.12. Sumokėti stojamieji, metiniai bei kiti įnašai, Federacijos nariui išstojus ar jį pašalinus iš Federacijos, negrąžinami.

4.13. Federacijos garbės nariai ir rėmėjai gali dalyvauti Konferencijose bei Vykdomojo komiteto posėdžiuose, tačiau neturi balsavimo teisės ir negali būti išrinkti į Federacijos valdymo organus.

 

 1. FEDERACIJOS VALDYMAS

5.1. Federacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Federacijos organai yra:

5.1.1. Konferencija – aukščiausias organas, turi visas visuotinio narių susirinkimo teises;

5.1.2. Vykdomasis komitetas – kolegialus Federacijos valdymo organas;

5.1.3. Prezidentas – vienasmenis Federacijos valdymo organas.

5.2. Federacijoje gali būti sudaromi komitetai ir komisijos, kurie nėra valdymo organai, o jų skaičių ir sudėtį nustato bei tvirtina Vykdomasis komitetas. Komitetai ir komisijos veikia pagal Vykdomojo komiteto patvirtintą veiklos reglamentą.

5.3. Federacijoje taip pat formuojama revizijos komisija (toliau – Revizijos komisija) užtikrinanti Federacijos turto naudojimo tvarką bei Federacijos vidaus veiklos kontrolę.

 

 1. KONFERENCIJA

6.1. Konferencija yra aukščiausias Federacijos valdymo organas, kurią sudaro Federacijos narių atstovai.

6.2. Konferencijos gali būti eilinės, ataskaitinės-rinkiminės ir neeilinės.

6.3. Konferencija vykdo šias funkcijas:

6.3.1. tvirtina ir keičia Federacijos Įstatus. Jeigu priėmus naujus įstatymus Federacijos Įstatai neatitinka šių įstatymų, Federacija privalo savo Įstatus suderinti su priimtais įstatymais artimiausioje Konferencijoje. Kol Federacijos Įstatai nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, Federacija vadovaujasi įstatymo nuostatomis, o ne Įstatų normomis, kiek jos prieštarauja įstatymui. Konferencija, pakeitusi Įstatus, juos įregistruoti įstatymų nustatyta tvarka įpareigoja Prezidentą ar kitą įgaliotą asmenį;

6.3.2. svarsto ir tvirtina Federacijos strateginius tikslus ir uždavinius, strateginį veiklos planą, ilgalaikę Triatlono sporto plėtros programą ir numato priemones jiems įgyvendinti bei prižiūri vykdymą;

6.3.3. tvirtina Federacijos biudžetą bei praėjusių metų finansines, biudžeto vykdymo ir veiklos ataskaitas;

6.3.4. atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma (50 proc.+1), ketverių metų laikotarpiui renka bei atšaukia:

6.3.4.1. Federacijos Prezidentą, kurio kandidatūrą (kandidatūras) raštu likus nemažiau nei 30 dienų iki ataskaitinės-rinkiminės Konferencijos pasiūlo ne mažiau 1 (vienas) Federacijos narių. Siūlomas kandidatas turi būti nepriekaištingos reputacijos. Prie tokio siūlymo turi būti pridedami kandidato raštiškas sutikimas būti renkamu, nuotrauka, kandidato gyvenimo aprašymas, kandidato 4 (ketverių) metų Triatlono sporto plėtojimo veiklos programos projektas bei siūlomi viceprezidentai. Ši informacija skelbiama Federacijos interneto tinklalapyje nemažiau nei 20 dienų iki ataskaitinės – rinkiminės Konferencijos;

6.3.4.2. Prezidento siūlymu – viceprezidentus. Prie tokio siūlymo turi būti pridedami kandidatų raštiški sutikimai būti renkamais, kandidatų gyvenimo aprašymai. Ši informacija skelbiama Federacijos interneto tinklalapyje nemažiau nei 20 dienų iki ataskaitinės – rinkiminės Konferencijos. Už Prezidento siūlomus kandidatus balsuojama už kiekvieną kandidatą atskirai;

6.3.4.3. Revizijos komisiją iš 3 narių;

6.3.4.4. kitų, Konferencijos patvirtintų komitetų ir komisijų narius;

6.3.5. nustato Vykdomojo komiteto narių skaičių;

6.3.6. suteikia Federacijos garbės nario vardą;

6.3.7. nustato Federacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;

6.3.8. priima sprendimą dėl Federacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6.3.9. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, išskyrus tokius juridinius asmenis, kurių civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota;

6.3.10. skiria auditorių kasmetinei finansinei atskaitomybei atlikti (jeigu nėra sudaroma Revizijos komisija);

6.3.11. vertina Vykdomojo komiteto metinę veiklą;

6.3.12. tvirtina Revizijos komisijos ir kitų Konferencijos patvirtintų komitetų bei komisijų ataskaitas;

6.3.13. Sprendžia kitus svarbiausius Federacijos veiklos klausimus, kurie nepriskirti kitiems valdymo organams ir kurie įtraukti į Konferencijos darbotvarkę.

6.4. Konferencija šaukiama Vykdomojo komiteto nutarimu ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Neeilinė Konferencija šaukiama Vykdomajam komitetui nutarus arba jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 (viena trečioji) Federacijos narių, taip pat Prezidento ar komisijų iniciatyva, ne vėliau kaip per vieną kalendorinį mėnesį nuo atitinkamo prašymo pateikimo. Ataskaitinė – rinkiminė Konferencija šaukiama ne rečiau kaip kas 4 (ketverius) metus, iki kalendorinių metų pabaigos.

6.5. Kiekvienas Federacijos narys Konferencijoje turi 1 (vieną) balsą. Konferencijoje dalyvaujantys nariai (jų įgaliotiniai) registruojami sąraše, kurį pasirašo Konferencijos pirmininkas ir sekretorius.

6.6. Kvietimai į Konferenciją, elektroninėmis komunikavimo priemonėmis, Federacijos nariams teikiami ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki Konferencijos dienos.

6.7. Apie Konferencijos vietą, datą ir laiką bei preliminarią darbotvarkę, Federacijos narius el.ryšio priemonėmis informuoja Prezidentas/Prezidento įgaliotas asmuo, likus ne mažiau kaip 15 (penkiolika) dienų iki Konferencijos dienos.

6.8. Visi Federacijos nariai, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų iki Konferencijos, gali raštiškai siūlyti papildyti Federacijos darbotvarkę, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų dokumentų projektų.

6.9. Ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki Konferencijos turi būti pateikti pagrindinių dokumentų, teikiamų svarstymui ir balsavimui Konferencijoje, projektai ir ataskaitos bei visa su Konferencijos darbotvarke ir Konferencijoje numatomais priimti sprendimais susijusi medžiaga. Jeigu visi Konferencijos nariai sutinka, eilinė ar neeilinė Konferencija gali būti sušaukta nesilaikant šio termino. Pranešimai Federacijos nariams pateikiami šių Įstatų 12 punkte nustatyta tvarka.

6.10. Konferencija yra teisėta, jei joje dalyvauja 50 proc.+1 (daugiau nei pusė) visų Federacijos narių. Jei Konferencija neįvyksta dėl per mažo dalyvių skaičiaus, ne vėliau kaip po 1 (vieno) kalendorinio mėnesio turi būti sušaukiama pakartotinė Konferencija, turinti teisę priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos dienotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus.

6.11. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Sprendimas, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (atstovai, balsavime susilaikę, neskaičiuojami, t. y. jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais).

6.12. Išankstinis balsavimas Prezidento, viceprezidentų, Vykdomojo komiteto, Revizijos ar kitų komisijų narių rinkimuose ir Konferencijos darbotvarkės klausimais yra negalimas.

6.13. Konferencija gali atšaukti bet kurį Vykdomojo komiteto narį nepasibaigus jo kadencijai, jeigu to raštiškai prašo nemažiau kaip 1/2 (pusė) Federacijos narių, nurodančių tokio atšaukimo svarbius motyvus (pvz., nelanko posėdžių, nedalyvauja Federacijos visuomeninėje veikloje, šiurkščiai nusižengia etikos ar moralės principams).

6.14. Sprendimams priimti dėl Federacijos Įstatų pakeitimo, Federacijos pertvarkymo ar pabaigos (likvidavimo ar reorganizavimo) reikia, kad Konferencijoje dalyvautų nemažiau kaip 2/3 (dvi trečiosios) balso teisę turinčių atstovų.

6.15. Konferencijos sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos. Konferencijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Prezidentas, ir per 10 (dešimt) kalendorinių dienų išsiunčiami arba paskelbiami Federacijos nariams.

6.16. Konferencijos protokolą rengia generalinis sekretorius arba Prezidento įgaliotas asmuo.

 1. VYKDOMASIS KOMITETAS

7.1. Federacijos Vykdomąjį komitetą sudaro iki 11 narių: Prezidentas, viceprezidentai, komitetų pirmininkai, sportininkų atstovas ir kiti federacijos nariai arba įgalioti narių atstovai. Tikslų Vykdomojo komiteto narių skaičių nustato Konferencija.

7.2. Vykdomojo komiteto narius 4 (ketveriems) metams renka Konferencija. Tas pats asmuo negali būti renkamas Vykdomojo komiteto nariu ir (ar) viceprezidentu daugiau, kaip 2 (edvi) kadencijas iš eilės.

7.3. Vykdomojo komiteto nariais gali būti tik Federacijos narių atstovai.

7.4. Vykdomasis komitetas:

7.4.1. tvirtina Federacijos vidaus darbo tvarkos taisykles, etatų sąrašą, atlyginimų dydį, pareiginius nuostatus, skatinimo priemonių sąlygas, priima sprendimus dėl Federacijos darbuotojų samdymo;

7.4.2. Prezidento siūlymu tvirtina generalinio sekretoriaus įdarbinimą;

7.4.3. organizuoja Konferencijas, įgyvendina jų nutarimus, atsiskaito už metinę veiklą, tuo tikslu parengia pranešimus, ataskaitas, teikia Federacijos Įstatų pakeitimo pasiūlymus;

7.4.4. nustato ir keičia Federacijos organizacinę struktūrą ir kompetenciją;

7.4.5. svarsto ir tvirtina Federacijos darbo planus, rengia dokumentų projektus Konferencijai;

7.4.6. nagrinėja sporto organizacijų prašymus, priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo bei pašalinimo iš narių;

7.4.7. eikia, nagrinėja ir įgyvendina pasiūlymus dėl Federacijos veiklos tobulinimo ir, esant poreikiui, teikia juos Konferencijai;

7.4.8. aktyviai dalyvauja sprendžiant trenerių darbo sąlygų pagerinimo klausimus savivaldybėse, sporto mokyklose, taip pat, organizuojant sporto renginius;

7.4.9. tvirtina Lietuvos nacionalinių rinktinių sudėtis ir jų trenerius;

7.4.10. tvirtina Lietuvos nacionalinių rinktinių parengimo programas ir atsako už jų įgyvendinimą;

7.4.11. tvirtina delegacijų, išvykstančių į tarptautines varžybas, sudėtis;

7.4.12. tvirtina renginių sąmatas;

7.4.13. tvirtina metinį Federacijos biudžeto projektą;

7.4.14. įstatymų nustatyta tvarka ir apimtimi sprendžia iškilusius ginčus tarp Federacijos narių, nagrinėja drausminius klausimus.

7.4.15. tvirtina sporto varžybų kalendorių ir reglamentą bei jų pakeitimus;

7.4.16. sudaro reikiamus komitetus ir komisijas, tvirtina jų pirmininkus bei darbo taisykles;

7.4.17. kontroliuoja visą Federacijos organizacinį ir techninį darbą;

7.4.18. kontroliuoja biudžeto vykdymą, tvirtina programų ir priemonių sąmatas;

7.4.19. tvirtina licencijų išdavimo tvarką ir mokesčio dydį;

7.4.20. koordinuoja Federacijos strateginio veiklos plano rengimą ir pateikia jį tvirtinti Konferencijai;

7.4.21. tvirtina Federacijos etikos kodeksą, drausmės, antidopingo taisykles, koordinuojamų sporto šakų varžybų saugumo, manipuliavimo sporte draudimo, brutalaus žiūrovų elgesio varžybų metu prevencijos taisykles ir nustato atsakomybę už tokių taisyklių pažeidimus;

7.4.22. organizuoja savanorišką veiklą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;

7.4.23. tvirtina Triatlono sporto varžybų saugumo taisykles;

7.4.24. sprendžia dėl Federacijos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių suteikimo (turto įkeitimo ir kt.);

7.4.25. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės norminiuose aktuose ir šiuose Įstatuose Vykdomojo komiteto kompetencijai priskirtas funkcijas.

7.5. Vykdomojo komiteto posėdžiai inicijuojami ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį. Posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 (dvi trečiosios) Vykdomojo komiteto narių. Vykdomojo komiteto posėdžiai turi būti protokoluojami.

7.6. Vykdomojo komiteto sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Visi Vykdomojo komiteto nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirstę po lygiai, lemia Prezidento balsas.

7.7. Jei Vykdomojo komiteto narys negali atlikti savo pareigų arba jas atlieka netinkamai, Konferencija Prezidento siūlymu turi teisę sustabdyti jo įgaliojimus ir pasiūlyti Federacijos nariui arba komisijai jį pakeisti kitu asmeniu.

7.8. Vykdomasis komitetas veikia vadovaudamasis Vykdomojo komiteto darbo reglamentu, kurį tvirtina Konferencija.

7.9 Vykdomojo komiteto posėdžiai protokoluojami. Medžiagą posėdžiams ruošia generalinis sekretorius.

7.10. Vykdomojo komiteto narys gali atsistatydinti anksčiau termino, pateikdamas Vykdomajam komitetui raštišką prašymą ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

7.11. Vykdomojo komiteto narys (visi išvardinti ir Prezidentas) netenka mandato, kai jam sukanka 74 metai.

 1. PREZIDENTAS

8.1. Prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, turintis visas valdymo teises, išskyrus tas, kurios yra pavestos Konferencijai ar Vykdomajam komitetui, ir yra atsakingas už visą Federacijos veiklą. Federacijos Prezidentą 4 (ketveriems) metams renka Konferencija. Už darbą Federacijoje jam gali būti mokamas atlyginimas, kurio dydį nustato Konferencija. Tas pats asmuo negali būti renkamas Prezidentu daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės.

8.2. Prezidento kandidatūrą (kandidatūras) raštu, likus ne mažiau 30 (trisdešimt) dienų iki ataskaitinės – rinkiminės konferencijos pasiūlo ne mažiau 1 (vienas) Federacijos narių. Prie tokio siūlymo turi būti pridedami kandidato raštiškas sutikimas būti renkamu, nuotrauka, kandidato gyvenimo aprašymas, kandidato 4 (keturių) metų Triatlono sporto plėtojimo veiklos programos projektas ir Viceprezidentų kandidatūros.

8.3. Prezidentas:

8.3.1. vadovauja Federacijos veiklai;

8.3.2. Konferencijai teikia viceprezidentų kandidatūras;

8.3.3. tvarko ir koordinuoja Federacijos pajamas ir išlaidas, tvarko ir prižiūri Federacijos finansų reikalus;

8.3.4. skirsto Vykdomojo komiteto narių veiklos sferas bei pareigas;

8.3.5. atstovauja Federacijai įvairiose Lietuvos ir užsienio institucijose;

8.3.6. atstovauja LTOK Generalinėje asamblėjoje.

8.3.7. priima į darbą ir atleidžia Federacijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis bei nustato atlyginimo dydžius;

8.3.8. Federacijos vardu sudaro sandorius;

8.3.9. atsako, kad Federacijos nariams būtų tinkamai ir laiku pranešta apie Konferenciją;

8.3.10. turi teisę įgalioti viceprezidentą, generalinį sekretorių ar Vykdomojo komiteto narius vykdyti jam priskirtas funkcijas. Įgaliojimas turi būti rašytinis;

8.3.11. atstovauja Federaciją teisme, arbitraže, valstybės ar savivaldybės institucijose;

8.3.12. rengia ir teikia Konferencijai tvirtinti metinę Federacijos veiklos ataskaitą;

8.3.13. vykdo visus kitus Vykdomojo komiteto pavestus įgaliojimus.

8.4. Jei Prezidentas negali eiti savo pareigų ar jam nesant, jo funkcijas atlieka vienas iš viceprezidentų. Prezidentas raštu paskiria kuris iš viceprezidentų laikinai eis Prezidento pareigas.

8.5. Prezidento įgaliojimai nutrūksta, kai:

8.5.1. pasibaigia laikas, kuriam jis buvo išrinktas;

8.5.2. jis atsistatydina iš pareigų;

8.5.3. Konferencija 2/3 (dvi trečiosios) balsų dauguma nušalina Prezidentą iš pareigų;

8.5.4. Prezidentas miršta.

8.6. Prezidentui atsistatydinus iš pareigų, Konferencijai nušalinus Prezidentą iš pareigų, Prezidentui negalint vykdyti savo pareigų, ar Prezidentui mirus, laikinai jo pareigas eina viceprezidentas. Šiais atvejais nauji Prezidento rinkimai turi įvykti artimiausioje Konferencijoje. Naujas Prezidentas išrenkamas likusiam kadencijos laikotarpiui.

 1. GENERALINIS SEKRETORIUS

9.1. Generalinis sekretorius yra samdomas darbuotojas, kuris organizuoja ir atsako už visą organizacinį – techninį Federacijos darbą, savo veikloje vadovaudamasis Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir savo pareiginiais nuostatais, Konferencijos ir Vykdomojo komiteto nutarimais.

9.2. Prezidento rašytiniu pavedimu, generalinis sekretorius gali pasirašyti visus dokumentus, nereikalaujančius Vykdomojo komiteto sprendimo.

9.3. Pagal Konferencijos patvirtintą metinį finansinį biudžetą, generalinis sekretorius, suderinęs su Vykdomuoju komitetu, tvirtina detalias sąmatas renginių vykdymui, kitoms reikmėms, organizuoja lėšų tvarkymą ir metinę ataskaitą.

9.4. Federacijos generalinis sekretorius organizuoja techninę Federacijos veiklą ir:

9.4.1. ruošia Vykdomojo komiteto ir Konferencijos darbotvarkes, dokumentų projektus, pranešimus, teikia atsakymus į paklausimus, koordinuoja Vykdomojo komiteto darbą;

9.4.2. rengia Federacijos biudžetą ir pateikia jį tvirtinti Vykdomajam komitetui;

9.4.3. rengia kasmetinį sporto varžybų kalendorių, sporto varžybų nuostatus ir reglamentą;

9.4.4. atsako už Federacijos metinių finansinių ataskaitų, statistikos duomenų pateikimą ir duomenų tikrumą;

9.4.5. atsako už Konferencijų ir Vykdomojo komiteto nutarimų bei kitų dokumentų išsiuntimą Federacijos nariams;

9.4.6. atsako už teisingą dokumentacijos tvarkymą ir archyvo išsaugojimą;

9.4.7. užtikrina ir atsako už Federacijos turto naudojimą ir saugojimą;

9.4.8. organizuoja programų ir projektų, finansuojamų iš valstybės, savivaldybių ar Europos fondų, rengimą ir vykdymą;

9.4.9. prižiūri Federacijos valdymo organų nutarimų vykdymą;

9.4.10. ne rečiau kaip kas ketvirtį teikia Vykdomajam komitetui Federacijos veiklos ataskaitą;

9.4.11. pareikalavus Revizijos komisijai ar auditoriui, pateikia visą reikalaujamą dokumentaciją;

9.4.12. vykdo visus kitus Konferencijos, Prezidento ir Vykdomojo komiteto teisėtus pavedimus.

9.5. Jeigu Federacijos generalinis sekretorius nevykdo savo funkcijų, jo funkcijas gali vykdyti Prezidentas.

 1. FEDERACIJOS PERTVARKYMAS AR PASIBAIGIMAS

10.1. Federacija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

10.2. Federacija, kaip juridinis asmuo, pasibaigia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ar Konferencijai priėmus atitinkamą sprendimą. Likęs Federacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka, patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Federacijos narių reikalavimus dėl Federacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo mokesčio ar nario mokesčio, iki Federacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro, perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Konferencija ar teismas, priėmę sprendimą dėl Federacijos pabaigos.

10.3. Federacijos dokumentai perduodami saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

10.4. Federacijos likvidatorius pateikia juridinių asmenų registro tvarkytojui Federacijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Federacijai išregistruoti.

 1. FEDERACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

11.1. Federacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, nuostatus tvirtina Vykdomasis komitetas, vadovaudamasis šiais Įstatais ir galiojančiais įstatymais.

11.2. Federacijos filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Vykdomasis komitetas.

 1. PRANEŠIMŲ, DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PASKELBIMO, PATEIKIMO BEI DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

12.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Federacijos veiklą pateikimo tvarką nustato Vykdomasis komitetas.

12.2. Konferencijos nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Federacijos narius ar kitus asmenis, skelbiami ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po nutarimo priėmimo Federacijos internetiniame tinklalapyje.

12.3. Pranešimai apie Vykdomojo komiteto posėdžius siunčiami Vykdomojo komiteto patvirtinta tvarka.

12.4. Apie Konferencijos sušaukimą, kitais įstatymų nustatytais atvejais arba Vykdomojo komiteto ar Prezidento sprendimu, pranešimai, dokumentai ir kita informacija apie Federacijos veiklą skelbiami viešai Federacijos puslapyje adresu www.triatlonas.lt ir (ar) informuojant Federacijos narius įprastomis komunikavimo priemonėmis (el.paštas, soc. tinklai, telefonas).

12.5. Viešus pranešimus Federacija skelbia VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registro informacinėje sistemoje.

12.6. Konferencijos, Vykdomojo komiteto posėdžiai ar kiti susitikimai gali būti organizuojami fiziškai ir nuotoliniu būdu el. ryšio priemonėmis.

12.7. Dokumentų pasirašymas laikomas tinkamu, kai pasirašoma įprastu ar kvalifikuotu elektroniniu/mobiliu parašu.

 1. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

13.1. Įstatai gali būti keičiami Konferencijos sprendimu, priimtu ne mažesne nei 2/3 (dviejų trečiųjų) Konferencijoje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

13.2. Konferencijai priėmus sprendimą pakeisti Įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas ir po juo pasirašo Prezidentas.

13.3. Pakeistus Federacijos Įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Prezidentas ar jo įgaliotas asmuo per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

13.4. Pakeisti Federacijos Įstatai įsigalioja tik juos įstatymų nustatyta tvarka įregistravus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

 

 1. FEDERACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

14.1. Federacijos turto naudojimo tvarką užtikrina ir veiklos kontrolę atlieka Revizijos komisija, kuri sudaroma iš 3 (trijų) narių renkamų 4 (ketverių) metų kadencijai. Revizijos komisija sudaroma iš 2 (dviejų) narių ir Revizijos komisijos pirmininko, kuris yra renkamas narių bendru sutarimu. Jeigu išrinkti Revizijos komisijos nariai nesutaria dėl pirmininko kandidatūros, pirmininką renka Konferencija. Revizijos komisijos nariais negali būti kitų Federacijos valdymo organų nariai, išskyrus Federacijos narių atstovus.

14.2. Revizijos komisijos nariais negali būti Vykdomojo komiteto nariai, Federacijos komisijų pirmininkai, Federacijos samdomi darbuotojai.

14.3. Revizijos komisija kiekvienai Konferencijai pateikia savo veiklos ataskaitą.

14.4. Revizijos komisija privalo:

14.4.1. tikrinti Federacijos finansinės ir biudžeto vykdymo apskaitos ir ūkinės veiklos dokumentus savo nuožiūra metų bėgyje ir būtina tvarka prieš Konferencijas;

14.4.2. tirti Vykdomojo komiteto, Prezidento, komisijų priimtų nutarimų finansinį teisėtumą;

14.4.3. Konferencijoje ar artimiausiame Vykdomojo komiteto posėdyje pranešti apie tikrinimo rezultatus;

14.4.4. tirti viešai paskelbtas pastabas dėl Federacijos ir jos darbuotojų veiklos;

14.4.5. teikti pasiūlymus Vykdomajam komitetui arba Konferencijai.

14.6. Konferencijos sprendimu arba, kai nėra sudaroma Revizijos komisija, Federacijos finansinės veiklos kontrolę gali atlikti nepriklausomas Konferencijos, šių Įstatų ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išrinktas auditorius. Auditorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis bei profesinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais, tikrina Federacijos finansines ataskaitas ir pateikia savo ataskaitą Konferencijai. Federacijos Prezidentas privalo pateikti auditoriams reikalaujamus finansinius, buhalterinius dokumentus.

14.7. Federacijos Prezidentas kasmet sudaro ir pateikia Konferencijai Federacijos veiklos metinę ataskaitą. Federacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta visa pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą privaloma informacija.

14.8. Federacijos veiklos ataskaita ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka teikiami juridinių asmenų registrui bei skelbiami oficialiame Federacijos interneto puslapyje.

14.9. Sprendimus dėl Federacijos lėšų ir pajamų naudojimo, kurie nenumatyti šiuose Įstatuose, priima Federacijos Vykdomasis komitetas.

 1. KITOS NUOSTATOS

15.1. Visais kitais šiuose Įstatuose neaptartais klausimais Federacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių Įstatų 7.2. ir 8.1. punktuose nurodyti reikalavimai dėl Prezidento ir viceprezidentų/Vykdomojo komiteto narių kadencijų skaičiaus įsigalioja nuo pirmosios po šių Įstatų įsigaliojimo ir įregistravimo vyksiančios rinkiminės Konferencijos.

Lietuvos triatlono federacijos

Prezidentas

Saulius Batavičius

2022 11 25

 • 2013-03-01