HomeKlubų metinių mokesčių mokėjimo, licencijavimo ir įstojimo į LTF tvarka

Klubų metinių mokesčių mokėjimo, licencijavimo ir įstojimo į LTF tvarka

Patvirtinta 23/01 Vykdomojo komiteto sprendimu

2023.02.03

 

KLUBŲ (ORGANIZACIJŲ) METINIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO, LICENCIJAVIMO IR ĮSTOJIMO Į LTF TVARKA

Vadovaujantis Lietuvos triatlono federacijos (toliau LTF) konferencijos sprendimu (2022.03.14), nariams tvirtinamas 2022 ir 2023 m. narystės mokestis – 100 EUR.

Klubas, norintis įgyti metinę LTF sportininkų licenciją savo nariams, ar jas pratęsti, iki LTF nustatytų terminų turi sumokėti atitinkamus klubo sportininkų licencijų mokesčius. Licencijų įmokų dydžiai reglamentuojami: Lietuvos Triatlono Federacijos sportininko licencijos išdavimo tvarkos aprašu.

Klubai, norintys įstoti į LTF, turi sumokėti 100 EUR stojimo mokestį ir metinį klubo mokestį – 100 EUR. Mokesčiai privalo būti sumokami per 10 kalendorinių dienų nuo VK sprendimo priėmimo dėl klubo įstojimo.

Klubai, laiku nesumokėję LTF nario mokesčių, ar nedalyvaujantis LTF veikloje, LTF VK sprendimu gali būti šalinami iš LTF.

Visi Lietuvos triatlono federacijos nariai įsipareigoja laikytis LTF įstatų, populiarinti triatlono sportą ir kasmet dalyvauti Visuotinėse Lietuvos triatlono federacijos narių konferencijose. 

4.3. Federacijos nariai turi teisę:

4.3.1. dalyvauti ir balsuoti Federacijos Konferencijoje;

4.3.2. naudotis Federacijos teikiamomis paslaugomis;

4.3.3. susipažinti su Federacijos dokumentais ir gauti visą, su Federacijos veikla susijusią informaciją, kuri nėra laikoma konfidencialia;

4.3.4. teikti pasiūlymus Federacijos veiklos tobulinimui, Įstatų pakeitimui;

4.3.5. per savo atstovus būti išrinktiems į Federacijos valdymo organus;

4.3.6. dalyvauti Federacijos veikloje ir organizuojamuose renginiuose;

4.3.7. susipažinti su visų Federacijos narių sąrašu;

4.3.8. išstoti iš Federacijos, raštu apie tai pranešus Vykdomajam komitetui. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Federacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

4.3.9. ginčyti teisme ar arbitraže Federacijos Konferencijos ir (ar) Vykdomojo komiteto sprendimus;

4.3.10. teisme ar arbitraže ginti savo teisėtus interesus;

4.3.11. gauti Federacijos paramą;

4.3.12. kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises.

4.4. Federacijos nariai privalo:

4.4.1. laikytis šių Įstatų;

4.4.2. aktyviai dalyvauti Federacijos veikloje;

4.4.3. propaguoti Federacijos tikslus ir uždavinius;

4.4.4. mokėti stojamuosius ir metinius įnašus bei kitus mokesčius;

4.4.5. vykdyti Federacijos Konferencijos, Vykdomojo komiteto sprendimus ir nutarimus;

4.4.6. laikytis World triathlon ir Europe triathlon įstatų, statutų, reglamentų ir taisyklių bei vykdyti World triathlon, Europe triathlon, jos drausminių organų, WADA, Sporto arbitražo teismo (CAS) sprendimus;

4.4.7. pranešti raštu apie buveinės adreso ir kitų rekvizitų pasikeitimą. Nepranešus apie pasikeitimą, pranešimai siunčiami paskutiniu Federacijai nurodytu adresu ir laikomi įteiktais tinkamai;

4.4.8. būti lojaliu Federacijai, susilaikyti nuo veiksmų, kuriais gali būti padaryta žala Federacijai, World triathlon, Europe triathlon, Triatlono sporto prestižui ir (ar) jų reputacijai, savo nuomonės nereikšti Federacijos vardu, išskyrus atvejus, kai tam yra duodamas atskiras Vykdomojo komiteto sutikimas; neužsiimti veikla, galinčia pakenkti Federacijai, jos reputacijai ir Federacijos koordinuojamų sporto šakų prestižui;

4.4.9. laikytis profesinės ir sporto etikos normų, sąžiningumo principo;

4.4.10. informuoti Federaciją apie Įstatų pasikeitimus ir pateikti jų kopiją;

 

 

Nariai į federaciją priimami Vykdomojo komiteto sprendimu. Federacijos nariais siekiančios tapti sporto organizacijos, vadovaujantis Vykdomojo komiteto patvirtinta tvarka, Vykdomajam komitetui pateikia raštišką prašymą. Vykdomasis komitetas per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos privalo priimti sprendimą ir apie jį raštu informuoti prašančiąją sporto organizaciją. Jei Vykdomasis komitetas nusprendžia priimti naują narį, prašančioji organizacija per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos privalo sumokėti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Prašančioji organizacija Vykdomojo komiteto sprendimą nepriimti į Federacijos narius turi teisę skųsti Konferencijai, kurios priimtas sprendimas bus galutinis.

  • 2015-01-12